Informace o zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

v tomto dokumentu naleznete základní informace pro výkon Vašich práv jako subjektu údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „GDPR“.

Správcem Vašich osobních údajů je:

EASY SUPPORT, s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ 25891880, tel. +420 731 761 497, e-mail: info@easysupport.cz kontaktní osoba: Monika Agler

Vaše osobní údaje zpracováváme při poskytování služeb spočívajících v zakládání a prodeji tzv. ready-made společností, administraci změn v obchodních společnostech a v poskytování sídel těmto obchodním společnostem.

Mezi osobní údaje, které takto zpracováváme, patří: jméno a příjmení, akademický titul, datum narození a rodné číslo, místo narození a adresa subjektu údajů.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy při poskytování výše uvedených služeb a pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy na žádost Vás jako subjektů údajů (zejména zajištění přípravy zakladatelských dokumentů obchodních společností a zápis skutečností do veřejných rejstříků).

Tyto osobní údaje zpracováváme také za účelem splnění právních povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů a zákona o DPH.

Dále tyto osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany oprávněných zájmů správce při určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků v případném soudním, trestním či správním řízení.

Na základě Vašeho souhlasu pak zaznamenáváme Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu. Udělení tohoto souhlasu není nezbytné pro poskytování našich služeb a je jen na Vás, zda tento souhlas udělíte. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás a uchováváme je v elektronické písemné podobě po dobu nezbytnou ke splnění smlouvy a po dobu vyplývající z daňových a účetních předpisů a předpisů upravujících archivní a spisovou službu.

Vaše osobní údaje jsme povinni poskytovat příjemcům, a to zejména notářům při přípravě zakladatelských dokumentů obchodních společností a provádění zápisů skutečností do veřejných rejstříků a soudům při provádění zápisů skutečností do veřejných rejstříků, poskytovateli účetních a daňových služeb a orgánům veřejné moci (zejména finanční správa, orgány sociálního zabezpečení nebo Policie ČR při plnění právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů).

Vaše práva při zpracování osobních údajů

V případě, že máte za to, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Dále máte právo požádat o soudní ochranu žalobou k příslušnému soudu.

V případě nejasností se na nás prosím obraťte s doplňujícími otázkami.

Chci nabídku