Základní kapitál s.r.o.

Základní kapitál (dříve základní jmění) tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu vkladů vlastníků společnosti do společnosti. Základní kapitál se tvoří při založení společnosti a během života podniku se většinou nemění.

Vlastní kapitál neboli také vlastní jmění představuje vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele, pro tvorbu jeho kapitálu. Tvoří ho vklady zakladatelů (vlastníků, společníků) do základního kapitálu společnosti a složky, které vznikly během hospodaření podniku. Vlastní kapitál tak zahrnuje peněžité a nepeněžité vklady majetku do firmy, kapitálové fondy, hospodářské výsledky z minulých účetních období i z období současného a fondy tvořené ze zisku (rezervní fond). V rozvaze se vykazuje na straně pasiv.

Tvořen je složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, společníci) anebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Jedná se tedy o kapitál, který patří majiteli (případně majitelům). Je hlavním nositelem podnikatelského rizika. Jeho podíl na celkovém jmění je ukazatelem finanční jistoty podniku. Nejedná se o stálou veličinu, avšak o veličinu měnící se v závislosti na hospodářském výsledku. Pokud společnost dosahuje zisku, vlastní kapitál roste, avšak pokud je situace opačná a společnost dosahuje ztráty, vlastní kapitál klesá.

Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, v akciové společnosti a v družstvu.

Jak se vypočítá podíl společníka v s.r.o.?

Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu vůči základnímu kapitálu, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. 
Příklad: společník vložil vklad 20.000 Kč, základní kapitál s.r.o. je 100.000 Kč. Podíl společníka v s.r.o. je tedy 20.000/100.000 Kč = 20%.

Jaká je optimální výše základního kapitálu s.r.o.?

Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je 1 Kč, minimální výše základního kapitálu akciové společnosti je 2 miliony Kč, minimální výše základního kapitálu družstva už dnes není určena zákonem a vyplývá ze stanov družstva.

Je potřeba zvážit, zda základní kapitál ve výši 1,- Kč je pro vás vhodný. Doporučujeme myslet také na to, že jen náklady spojené se založením společnosti dosahují výše 11.000,- Kč. Takže dnem zápisu do OR je společnost ze základním kapitálem 1,- Kč vlastně v mínusu. Při stanovení optimální výše vkladu vezměte v úvahu rovněž psychologický aspekt. Výše základního vkladu může být otázka důvěryhodnosti Vaší firmy. Budete raději spolupracovat s firmou se základním vkladem 1 Kč nebo se společností se základním vkladem vyšším?

Ale samozřejmě respektujeme přání klienta. Nejčastěji klienti zakládají společnosti se základním kapitálem od 5.000,- do 100.000,- Kč.

Není tedy zbytečné mít základní kapitál 1,- Kč, když můžete mít bez nutnosti fyzicky vkládat základní kapitál do výše 20.000,- Kč? Jako správce vkladu přijímáte základní kapitál sám od sebe (jako zakladatele), takže stačí vystavit pokladní doklad o přijetí základního kapitálu od zakladatele a pak tuto částku vložit na pokladnu společnosti. Pokud máte základní kapitál od 10.000,- Kč do 20.000,- Kč, umoří se z pokladny rovnou náklady související se založením společnosti.

U základního kapitálu nad 20.000,- Kč je nutné jej splatit v preferované bance, která vám následně vydá potvrzení o splacení a toto předáte notáři, který společnost zapisuje do rejstříku.

Chci nabídku