Jak založit s.r.o. krok za krokem

Rozhodli jste se založit si s.r.o. vlastními silami? Počítáte s časově a administrativně zdlouhavým procesem, kterým si budete muset projít? Níže se tedy pokusíme celý postup co nejsrozumitelněji popsat. Přejeme vám hodně trpělivosti – i s úřady, bez kterých by k založení společnosti nemohlo dojít.

Co je potřeba před založením s.r.o. zvážit:

1. Název společnosti s ručením omezeným

Je nutné vybrat takový název, který odpovídá ustanovení §132 a násl. nového občanského zákoníku. Tzn., že název společnosti nesmí být lehce zaměnitelný s jiným názvem jiného podnikatele zapsaným v obchodním rejstříku, musí být dostatečně rozlišitelný, nesmí znít ani foneticky stejně či podobně a nesmí být klamavý.

Ověřit název si můžete na www.justice.cz. Je ovšem nutné mít na zřeteli, že zadáte-li váš požadovaný název a systém vám odpoví, že společnost s tímto názvem nebyla nalezena, může se stát, že přesto existuje společnost s podobným názvem, což systém justice není schopen vygenerovat. Kontaktujte nás, pomůžeme Vám požadovaný název prověřit.

Proces kontroly názvu je velmi zdlouhavý tím, že se snažíte zadat různé kombinace názvu. A navíc, pokud si touto kontrolou bez újmy projdete (dle našich klientů je to asi nejtěžší část při založení společnosti) a zjistíte, že by nic nemělo zápisu názvu bránit, může se stát, že někdo jiný podá půl hodiny před vámi na kterýkoliv soud v ČR návrh na zápis společnosti s podobným názvem, tudíž vámi požadovaný název by mohl soud zamítnout. Z tohoto důvodu je název společnosti platný až dnem zápisu do obchodního rejstříku – tím, že ho vyšší soudní úředník po prověření povolí. Kontaktujte nás, pomůžeme Vám požadovaný název prověřit.

2. Sídlo společnosti

Společnost musí mít sídlo, které bude zapsáno v OR (dle §136 nový občanský zákoník). Sídlem se rozumí místo podnikání a musí být náležitě označeno (názvem společnosti, identifikačním číslem..). Sídlo společnosti musí odpovídat povaze podnikání. Pokud se nenaruší klid a pořádek v domě, může mít společnost sídlo i v bytě. Takže např. jako kovoobráběč nemůžete mít sídlo ve vašem bytě v panelovém domě.

Můžete také využít možnosti sídla v tzv. office housech, pokud to připouští povaha vašeho podnikání, případně si pak vedle tohoto sídla, zapsaného v OR, zřídit provozovnu na jiném místě (například pronájem haly, kde vyrábíte).

Ať si již sídlo zřídíte kdekoliv (rozhodně to musí být v nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí), je potřeba mít písemný souhlas vlastníka/ů nemovitosti, který nesmí být starší 3 měsíců a podpis/y musí být úředně ověřeny.

3. Předměty podnikání

Předpokladem je, že víte v jakém oboru chcete podnikat. Podnikat můžete na základě:

 • a) živnostenského oprávnění – dle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kde si vyberete svůj obor v předmětech podnikání volných, řemeslných, vázaných nebo koncesovaných.
 •  b) na základě jiného oprávnění, vydané licence či povolení podle jiného zákona ČR (např. Nestátního zdravotnického zařízení, Výroba elektřiny, Distribuce elektřiny….).

4. Jednatel nově založené s.r.o.

Jednatel je statutární orgán s.r.o., jež společnost zastupuje vůči třetím osobám. Jednatelem společnosti může být osoba starší 18-ti let, která je:

 • svéprávná a bezúhonná
 • splňuje podmínky k provozování živnosti ( §6 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon)
 • nenastala u ní žádná ze skutečností (konkurs, insolvenční řízení….), která je dle ustanovení § 8 Živnostenského zákona překážkou provozování živnosti a nebylo vedeno řízení o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce ve smyslu ustanovení  § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích, a že souhlasí se zápisem své osoby do OR

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů. U občana ČR si soud vytáhne výpis z RT sám (má-li informaci o místu narození), není povinnost přikládat jej k Návrhu na zápis do OR. V případě jednatele - zahraniční osoby, je potřeba jeho výpis z RT ze země, jíž je občanem, úředně přeloženým do JČ (netýká se občanů Slovenské republiky). Je-li cizinec občanem státu mimo EU, potřebuje k tomu ještě výpis z RT z České republiky. V případě více jednatelů je také potřeba zvážit, jak budou tito vystupovat vůči třetím osobám, tzn., jak budou za společnost jednat. Mohou každý samostatně, nebo jednání omezit, např.: Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně a nerozdílně.

5. Společník – též vlastník, majitel s.r.o.

Společník za společnost nejedná, pokud není zároveň i jednatelem. Společnost může mít jediného společníka (fyzickou nebo právnickou osobu – jiné s.r.o., a.s), který vlastní 100% podílu, a nebo může mít společnost více společníků. V tom případě je potřeba zvážit, jakým podílem bude ten který společník disponovat. Minimální výše vkladu jednoho společníka musí činit alespoň 1,- Kč. Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně a celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti.

6. Základní kapitál

Základní kapitál s.r.o. musí činit minimálně 1,- Kč/vklad. V případě jediného společníka musí být základní kapitál splacen v plné výši před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Je-li společníků více, může se před zápisem do OR splatit pouze 30% základního kapitálu. Zbytek musí být splacen do 5-ti let. Způsob splacení musí být uveden v zakladatelském dokumentu. Základní kapitál nad 20.000,- Kč se splácí vkladem na účet zřízený pro správu vkladu u bankovního ústavu, kde chcete pro společnost účet mít, při základním kapitálu do 20.000,- Kč je možné splatit jej k rukám správce vkladu (obvykle zakladatel, jednatel).

7. Živnostenské oprávnění

Před zápisem společnosti do OR musí mít společnost ohlášený předmět podnikání na Živnostenském úřadu, případně činnost podnikání.

CELÝ PROCES ZALOŽENÍ s.r.o. až po výpis z obchodního rejstříku zapsané společnosti může trvat 1 den až 3 týdny. Chcete-li mít jistotu rychlého vyřízení celého procesu za 1-2 dny, kontaktujte nás

 

Realizace založení s.r.o. krok za krokem:

1. Domluvení termínu ustavující valné hromady u notáře

Nejdříve je nutné oslovit notáře a domluvit s ním termín ustavující valné hromady, na které dojde k sepsání zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu.

NOVINKOU je, že notář dle zákona č. 304/2013 Sb., může sám společnost do obchodního rejstříku zapsat online – více Notář – přímý zápis společnosti do OR. Tím Vám odpadá návštěva podatelny příslušného soudu a podání Návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. To je však jediná úleva, vše ostatní si musíte zajistit sami.

V případě jediného společníka jde o Zakladatelskou listinu, u více společníků jde o Společenskou smlouvu. K notáři je potřeba vzít platný doklad totožnosti a hotovost za sepsání notářského zápisu – cca 5.500,- Kč.

Doporučujeme také zaslat notáři údaje o vznikající firmě dopředu, čímž ušetříte čas. Zašlete mu:

 • název společnosti
 • sídlo společnosti (do notářského zápisu si nechejte uvést pouze obec. V případě, že necháte zapsat plnou adresu vč. ulice, a budete se chtít časem v rámci zapsané obce přestěhovat, museli byste tuto změnu provést opět notářským zápisem. Budete-li mít v zakladatelském dokumentu uvedenu pouze obec, uspoříte min. 5.000,- Kč.).
 • předměty podnikání
 • jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště jednatele, společníka (v případě více společníků i výši podílů), v případě více jednatelů, jak tito budou společnost zastupovat
 • výši základního kapitálu, rozsah splacení a kdo bude správcem vkladu (obvykle je to společník nebo jednatel společnosti).

Notář, je-li více společníků, se dále bude dotazovat na možnost převodu obchodních podílů, dědění obchodních podílů, hlasování na valné hromadě atd. Vše vám k tomu vysvětlí.

2. Příprava listin před schůzkou u notáře

Než k notáři na domluvenou schůzku půjdete, je potřeba mít připraveny níže uvedené listiny, abyste je hned na místě podepsali (na většině listin musí být váš ověřený podpis, ušetří Vám to čas strávený na úřadu):

 • a) Čestné prohlášení jednatele – čestně na této listině musíte prohlásit, že jste svéprávní, bezúhonní, starší 18-ti let, plně způsobilí k právním úkonům, nejste statutárním orgánem v jiné společnosti, na kterou byl prohlášen konkurz nebo podán insolvenční návrh, splňujete podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/91 Sb. Dále prohlašujete, že souhlasíte s tím, abyste byl zapsán jako jednatel uvedené společnosti do obchodního rejstříku. Nutný je na této listině váš ověřený podpis. 
 • b) Prohlášení správce vkladu – jako správce vkladu společnosti, určený Zakladatelskou listinou, sdělujete, že jste převzal správu vkladů společnosti a tuto správu budete vykonávat až do vzniku společnosti, kdy správu neprodleně převede na společnost, a dále prohlašujete, že jste jako zakladatel společnosti splatil následující vklad do základního kapitálu společnosti. Doporučujeme také podpis ověřit.

3. Návštěva notáře

Jsme u notáře – s sebou máte: platný doklad totožnosti, hotovost, výše uvedené vytištěné listiny.

S notářem sepíšete Notářský zápis o založení společnosti, ověříte podpisy na listinách. Zakladatelskou listinu si notářem nechte vyhotovit jako jeden stejnopis a jeden opis (ušetříte korunky).  

4. Zajištění souhlasu vlastníka nemovitosti

Nyní je potřeba zajistit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti.

Zde musí být uvedeno, že jako vlastník nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí, č. LV….., souhlasí s tím, že na této adrese bude mít společnost (název společnosti) sídlo. A je potřeba mít podpis vlastníka ověřený (ne déle jak 3 měsíce). Vlastník nemovitosti obvykle vyžaduje Notářský zápis o založení společnosti.

5. Návštěva Živnostenského úřadu

Jdeme na živnostenský úřad – s sebou si vezměte:

 • Notářský zápis o založení společnosti
 • souhlas vlastníka nemovitost
 • 1.000,- Kč na správní poplatek
 • platný doklad totožnosti

V případě, že chcete podnikat v řemeslných, vázaných či koncesovaných předmětech podnikání, je nejlépe vzít s sebou i odpovědného zástupce (osoba, která má oprávnění v tomto oboru podnikat). Jinak je nutné mít s sebou Prohlášení (dle § 46 odst.1 písm.h) ( § 50 odst. 2) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů) tohoto zástupce s ověřeným podpisem a jeho doklady o vzdělání a praxi v tom kterém oboru. Vše ve spolupráci s úředníkem vyplníte a obvykle ještě ten den nebo za týden (to neplatí pro koncesi - u některých vydání trvá asi měsíc) obdržíte Výpis z Živnostenského rejstříku. 

6. Máte v ruce vše, co potřebujete?

Tak jen pro kontrolu (vše v originálech nebo ověřených kopiích):

 • Notářský zápis o založení společnost
 • Čestné prohlášení jednatele s ověřeným podpisem
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem ne starší 3 měsíců
 • Prohlášení správce vkladu
 • Potvrzení banky/správce o splacení základního kapitálu
 • Výpis z živnostenského rejstříku

Všechny výše uvedené listiny předejte notáři, u kterého jste společnost zakládali. 

Nejpozději do druhého dne, bude výpis společnosti k dispozici.

CELÝ PROCES ZALOŽENÍ s.r.o. až po výpis z obchodního rejstříku zapsané společnosti může trvat 1 den až 3 týdnyChcete-li mít jistotu rychlého vyřízení celého procesu za 1-2 dny, kontaktujte nás

7. Držíte v ruce vysněný výpis z obchodního rejstříku

Jednatel může jít do banky (s výpisem z OR a dokladem totožnosti), kde vám složený základní kapitál uvolní na běžný účet – platí pro základní kapitál nad 20.000,- Kč. A pokračuje se. Na adresu trvalého bydliště jednatele obdržíte přístupové údaje k datové schránce společnosti. Výborná věc. Komunikujete přes ní se státními institucemi, takže nikam moc chodit a stát fronty nemusíte. Například přes ni můžete přihlásit společnost k daním na Finančním úřadu.

Ale o tom až někdy příště, teď máte nově založenou společnost s ručením omezeným a můžete s ní konečně začít podnikat.

Chci nabídku